Product Information
All Categories : Translations : Polish

2013 Polish IFRS Red Book / Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2013


Product ID 1789
Publication Date 01/01/2014
ISBN 978-83-7228-336-8
Price zł380.00
Publisher website Accountants Association of Poland
Publisher email Accountants Association of Poland - instytut@skwp.pl
Register interest with Publisher
 
 
   
Hide/Show Description
Summary

MSSF 2013 (Czerwona Księga)
Niniejsza publikacja jest jedynym oficjalnym wydaniem jednolitych wiążących dokumentów IASB wydanych według stanu na dzień 1 stycznia 2013 r.

Nowe wymogi wprowadzone od dnia 1 stycznia 2012 r. są skutkiem zmian wprowadzonych przez:
• Pożyczki rządowe (Zmiany MSSF 1)
• Skonsolidowane sprawozdania finansowe, wspólne ustalenia umowne i ujawnianie informacji na temat udziałów w innych jednostkach: wytyczne przejścia  (Zmiany MSSF 10, MSSF 11 i MSSF 12)
• Jednostki inwestycyjne (Zmiany MSSF 10, MSSF 12 i MSR 27) oraz
• Coroczne zmiany MSSF w okresie 2009–2011 (zawierające odrębne zmiany MSSF 1, MSR 1, MSR 16, MSR 32 i MSR 34).

Niniejsze wydanie zawiera:
• Najnowszą wersję Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) oraz Interpretacji KIMSF i SKI.
• Dokumenty towarzyszące tylko MSSF 10-13, tj. Przykłady ilustrujące,  Uzasadnienia wniosków oraz Zdania odrębne.

Niniejsze wydanie nie zawiera dokumentów, które zostały zamienione  lub zastąpione, ale w dalszym ciągu mają zastosowanie, jeśli jednostka sprawozdawcza nie zdecyduje się na wcześniejsze zastosowanie nowszych wersji. Czytelnicy chcący zapoznać się wyłącznie ze skonsolidowanym tekstem  wiążących dokumentów IASB, które należy stosować za roczne okresy rozpoczynające się 1 stycznia 2013 r.,  powinni skorzystać z wydania MSSF 2013 (Niebieskiej Księgi), która została opublikowana w języku angielskim pod koniec 2012 r.